Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro

Serviciul Tehnic si Investitii Publice

Seful serviciului:

 • este functionar public cu functie publica de conducere, subordonat Viceprimarului,  are în subordine personalul serviciului

Colaboreaza:

 • cu toate serviciile si societatile Consiliului Local Campia Turzii pentru realizarea Programului anual de investitii publice
 • cu  Compartimentul de  audit  intern pentru realizarea masurilor din planul de audit intern;
 • cu Serviciul Resurse Umane Salarizare în probleme de salarizare, pontaj, cursuri de pregatire profesionala, informatica pentru perfectionarea problemelor utilizate
 • cu Directia economica in vederea elaborarii programelor anuale si angajarea si ordonantarea creditelor bugetare
 • cu Compartimentul de Achizitii Publice in vederea organizarii achizitiilor publice in vederea derularii programelor propuse privind achizitii de lucrari, servicii de proiectare etc
 • cu Serviciul Administratie  Publica Locala  în elaborarea unor proiecte de hotarâri, dispozitii din domeniul specific de activitate, asistenta juridica, în sfera administratiei  publice

Atributiile sefului de serviciu:

 • Organizeaza si conduce întreaga activitate a serviciului în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 • Stabileste masurile necesare si solutiile legale  in vederea realizarii programelor anuale propuse pe domenii specifice serviciului
 • Coordoneaza  activitatea compartimentului in domeniul investitiilor publice, cu respectarea prevederilor legale in domeniul proiectarii, finantarii si executiei, pentru obiectivele de investitii aprobate prin programul anual.
 • Urmareste finantarea obiectivelor de investitii inscrise in programul de investitii
 • Urmareste punerea in aplicare a Legii nr.114/1996 privind constructia de locuinte.
 • Urmareste finantarea locuintelor din fondurile constituite conform Legii nr.114/1996, elaborand lunar Situatia privind productia  realizata  pana la finele lunii curente pentru darea in folosinta a locuintelor sociale aflate in diferite stadii de executie  si Situatia privind sumele preliminate pentru luna urmatoare necesare in vederea realizarii locuintelor sociale, pentru obiectivele cuprinse in Programul de  finantare a constructiilor de locuinte sociale conform Legii nr.114/1996
 • Urmareste finantarea locuintelor din fondurile constituite conform OUG nr.74/2007 in cadrul  Programului de finantare a constructiilor de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati , elaborand lunar anexele nr.3 si 4 conform OUG 74/2007.
 • Intocmeste si prezinta Consiliului Local Campia Turzii fundamentarea programului de investitii  pentru lucrari publice finantate din sursele bugetului local si din alte surse constituite conform legii.
 • Elaboreaza rapoarte de specialitate pentru dezbaterea proiectelor de hotarari in cadrul Consiliului Local.
 • Sustine proiectele de Hotarâri în fata comisiilor de specialitate si raspunde la interpelari.
 • Prezinta la cererea Consiliului local municipal si a primarului rapoarte si informari privind activitatea serviciului
 • Intocmeste  Programul anual de investitii publice pe care o supune avizarii D.G.F.P.C.F.S. Cluj.
 • Intocmeste trimestrial raportul statistic INVI
 • Intocmeste programul pentru construirea locuintelor sociale ,pe carel transmite MDLPL Bucuresti.
 • Intocmeste programul pentru Construirea locuintelor prin ANL
 • Asigura elaborarea documentatiilor in vederea realizarii programului ANL
 • Intocmeste programul pentru construirea de sali de sport.
 • Asigura elaborarea documentatiilor in vederea  realizarii programelor construire Sali de sport.
 • Intocmeste Lista pozitiei Alte cheltuieli de investitii  pe capitole bugetare.
 • Intocmeste  Cererea de admitere la finantare pentru fiecare obiectiv de investitii.
 • Intocmeste Anexe de plata pentru fiecare fiecare plata  a obiectivelor de investitii.
 • Urmareste permanent realizarea programului de investitii aprobat stabilind masurile necesare si solutiile legale pentru realizarea acestuia
 • Face propuneri de modificare a Listelor de investitii pe baza realizarilor acestora si a fondurilor alocate.
 • Participa la receptionarea obiectivelor de investitii inscrise in programul anual al Consiliului Local
 • Face demersurile necesare in vederea delegarii serviciilor publice conform Legii nr.51/2006, asigurand elaborarea regulamentul serviciului public, contractul de delegare a gestiunii serviciului pe care le supune aprobarii Consiliului Local al municipiului Campia Turzii.
 • Asigura monitorizarea serviciilor publice
 • Participa in cadrul comisiei de receptie la receptionarea  lucrarilor de reparatii si intretinere strazi,intretinere spatii verzi, salubritate, iluminat public si ornamental si a altor lucrari ale institutiei.
 • Exercita si alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarâri ale Consiliului local municipal, dispozitii ale primarului sau primite de la sefii ierarhici.
 • Organizeaza perfectionarea pregatirii profesionale a personalului din subordine
 • Semnarea si verificarea  actelor interne elaborate de catre serviciu care implica institutia financiar, împreuna cu conducatorul institutiei. , precum si ale actelor care ies din institutie
 • Face propuneri pentru emiterea dispozitiilor primarului în probleme specifice activitatii.

 

Competenta:

 • semnarea actelor interne elaborate de catre serviciu si a actelor care ies din institutie, împreuna cu primarul si dupa caz, factorii de resort daca institutia este implicata juridic sau financiar.

 

Atributiile serviciului:

 • Organizeaza si conduce întreaga activitate a serviciului în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 • Stabileste masurile necesare si solutiile legale  in vederea realizarii programelor anuale propuse pe domenii specifice serviciului
 • Coordoneaza  activitatea compartimentului in domeniul investitiilor publice, cu respectarea prevederilor legale in domeniul proiectarii, finantarii si executiei, pentru obiectivele de investitii aprobate prin programul anual.
 • Urmareste finantarea obiectivelor de investitii inscrise in programul de investitii si intocmeste notele de fundamentare pentru finantarea acestora.
 • Urmareste punerea in aplicare a Legii nr.114/1996 privind constructia de locuinte.
 • Urmareste finantarea locuintelor din fondurile constituite conform Legii nr.114/1996, elaborand lunar Situatia privind productia  realizata  pana la finele lunii curente pentru darea in folosinta a locuintelor sociale aflate in diferite stadii de executie  si Situatia privind sumele preliminate pentru luna urmatoare necesare in vederea realizarii locuintelor sociale, pentru obiectivele cuprinse in Programul de  finantare a constructiilor de locuinte sociale conform Legii nr.114/1996
 • Urmareste finantarea locuintelor din fondurile constituite conform OUG nr.74/2007 in cadrul  Programului de finantare a constructiilor de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati , elaborand lunar anexele nr.3 si 4 conform OUG 74/2007.
 • Intocmeste si prezinta Consiliului Local Campia Turzii fundamentarea programului de investitii  pentru lucrari publice finantate din sursele bugetului local si din alte surse constituite conform legii.
 • Elaboreaza rapoarte de specialitate pentru dezbaterea proiectelor de hotarari in cadrul Consiliului Local.
 • Sustine proiectele de Hotarâri în fata comisiilor de specialitate si raspunde la interpelari.
 • Prezinta la cererea Consiliului local municipal si a primarului rapoarte si informari privind activitatea urbanistica si de amenajarea teritoriului.
 • Intocmeste  Programul anual de investitii publice pe care o supune avizarii D.G.F.P.C.F.S. Cluj.
 • Intocmeste trimestrial raportul statistic INVI
 • Intocmeste programul pentru construirea locuintelor sociale ,pe carel transmite MDLPL Bucuresti.
 • Intocmeste programul pentru Construirea locuintelor prin ANL
 • Asigura elaborarea documentatiilor in vederea realizarii programului ANL
 • Intocmeste programul pentru construirea de sali de sport.
 • Asigura elaborarea documentatiilor in vederea  realizarii programelor construire Sali de sport.
 • Intocmeste Lista pozitiei Alte cheltuieli de investitii  pe capriole bugetare.
 • Intocmeste  Cererea de admitere la finantare pentru fiecare obiectiv de investitii.
 • Intocmeste Anexe de plata pentru fiecare fiecare plata  a obiectivelor de investitii.
 • Urmareste permanent realizarea programului de investitii aprobat stabilind masurile necesare si solutiile legale pentru realizarea acestuia
 • Face propuneri de modificare a Listelor de investitii pe baza realizarilor acestora si a fondurilor alocate.
 • Participa la receptionarea obiectivelor de investitii inscrise in programul anual al Consiliului Local
 • Participa in cadrul comisiei de receptie la receptionarea  lucrarilor de reparatii si intretinere strazi,intretinere spatii verzi, salubritate, iluminat public si ornamental si a altor lucrari ale institutiei.
 • Prezinta la cererea Consiliului local municipal si a primarului rapoarte si informari privind activitatea urbanistica si de amenajarea teritoriului.
 • Exercita si alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarâri ale Consiliului local municipal, dispozitii ale primarului sau primite de la sefii ierarhici.
 • Organizeaza perfectionarea pregatirii profesionale a personalului din subordine
 • Semnarea si verificarea  actelor interne elaborate de catre serviciu care implica institutia financiar, împreuna cu conducatorul institutiei. , precum si ale actelor care ies din institutie
 • Face propuneri pentru emiterea dispozitiilor primarului în probleme specifice activitatii.
 • Intocmeste anual Programul de reparatii si intretinere strazi si spatii verzi,urmareste realizarea acestuia.
 • verifica in teren lucrarile de intratinere reparatii strazi si spatii verzi
 • observa periodic trama stradala si aduce la cunoastinta conducerii probleme aparute.
 • Confirma si verifica situatiile de lucrari din punct de vedere cantitativ si calitativ de intretinere si reparatii strazi si spatii verzi.
 • Intocmeste  propunere de angajare a unei cheltuieli si ordonantare la plata pentru situatiile de lucrari pentru reparatii si intretinere drumuri si intretinere spatii verzi.
 • se ocupa de inventarierea mijloacelor de semnalizare rutiera verticala si lucrari de semnalizare orizontala:marcaje si face demersurile necesare in vederea asigurarii unei circulatii fluente pe raza municipiului.
 • raspunde sesizarilor si solicitarilor municipiului pe probleme specifice activitatii
 • Participa in cadrul comisiei de receptie la receptionarea  lucrarilor de ,reparatii si intretinere strazi,intretinere spatii verzi.
 • Elibereaza autorizatii de sapatura pentru lucrarile tehnicoedilitare care afecteaza domeniul public si privat al localitatii si urmareste aducerea la starea initiala a zonelor afectate.
 • Intocmeste programul anual pentru lucrarile  curente de intretinere si reparatii la  institutiile de invatamant din municipiul Campia Turzii.
 • Monitorizeaza licitatiile organizate la institutiile de invatamant pentru lucrarile de reparatii si intretinere cuprinse in programul anual.
 • Urmareste si verifica situatiile de lucrari pentru lucrarile de intretinere si reparatii curente la institutiile de invatamant din localitate.
 • Intocmeste programul anual de salubritate.
 • Urmareste si verifica realizarea lucrarilor prevazute in programul anual  de salubritate.
 • Intocmeste propunere de angajare a unei cheltuieli si ordonantare la plata pentru lucrarile de salubritate.
 • Intocmeste  Programul anual de intretinere si extindere Iluminat Public.si iluminat ornamental
 • Face propuneri de extindere a iluminatului public si ornamental
 • Urmareste si verifica realizarea lucrarilor  prevazute in programul anual de iluminat public si ornamental.
 • Urmareste si verifica realizarea  lucrarilor de intretinere si extindere iluminat public si ornamental
 • Intocmeste propunere de angajare a unei cheltuieli si ordonantare la plata pentru lucrarile de Iluminat Public si ornamental
 • Verifica citirile consumurilor de energie electrica pentru iluminatul public in vederea efectuarii platilor la furnizor.
 • Intocmeste caietele de sarcini pentru licitatiile organizate pentru executarea lucrarilor specifice serviciului
 • Intocmeste programul de reparatii curente pentru  cladirile apartinand Consiliului Local Campia Turzii.
 • Urmareste in teren lucrarile de reparatii curente pentru  cladirile apartinand Consiliului Local Campia Turzii.
 • Verifica situatii de lucrari pentru de reparatii curente pentru  cladirile apartinand Consiliului Local Campia Turzii. Pe care le ordonanteaza la plata.
 • Tine evidenta dosarelor de locuinte din ANL sau sociale.
 • Elaboreaza criteriile de repartizare a locuintelor ANL si sociale pe care le supune aprobarii Consiliului Local  si avizarii conform prevederilor legale.
 • Intocmeste Lista de prioritati ANL sau sociale pe care o supune aprobarii Consiliului Local.
 • Face demersurile necesare in vederea delegarii serviciilor publice conform Legii nr.51/2006, elaborand regulamentul serviului public, contractul de delegare a gestiunii serviciului pe care le supune aprobarii Consiliului Local al municipiului Campia Turzii.
 • Asigura monitorizarea serviciilor publice
 • Verificarea derularii contractelor de delegare a serviciilor publice.
 • Asigura inventarierea spatiilor verzi ale municipiului.
 • Face propuneri de extindere a spatiilor verzi, in vederea  aplicarii OUG nr.195/2005
 • Urmareste si verifica in teren lucrarile de extindere spatii verzi.
 • Verificarea periodica a locurilor de joaca pentru copii.
 • Face propuneri pentru crearea de noi locuri de joaca pentru copii si pentru dotarea cu mobilier specific  si asigura executarea , receptionarea si decontarea acestor lucrari.
Primaria
Marti, 23 Octombrie 2018
vizitator: 54.92.160.119