Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
SERVICIUL AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM

 ARHITECTUL SEF
- este functionar public cu functie publica de conducere subordonat viceprimarului.
Colaboreaza:
- cu toate compartimentele în probleme de analizare si promovare a documentatiilor de urbanism;
- cu Serviciul de audit pentru realizarea obiectivelor din planul de audit;
- cu Serviciul Investitii si Gospodarire Comunala în analizarea unor documentatii;
- Colaboreaza cu Serviciul Resurse Umane Salarizare în probleme de salarizare, pontaj, cursuri de pregatire profesionala, informatica pentru perfectionarea problemelor utilizate
- cu Directia Economica pentru sustinere financiara si consultanta de specialitate în promovarea documentatiilor de urbanism, dupa caz, precum si la concesionarile prin licitatie
- cu Serviciul Administratie Publica Locala în probleme de contencios administrativ
Atributii ale arhitectului sef:
- Stabileste nominal proiectele de urbanism necesare teritoriului administrativ al municipiului Cimpia Turzii
- Face propuneri în vederea organizarii de concursuri pentru proiecte de urbanism de importanta deosebita.
- Prezinta la cererea Consiliului local municipal si a primarului rapoarte si informari privind activitatea urbanistica si de amenajarea teritoriului.
- Informeaza Consiliul local municipal si primarul despre masurile ce trebuiesc luate pentru materializarea proiectelor de urbanism.
- Participa ca parte componenta în Comisia de concesionari prin licitatie.
- Face propuneri pentru emiterea dispozitiilor primarului în probleme specifice activitatii.
- Semneaza Certificate de urbanism, Autorizatii de construire si Autorizatii de demolare.
- Aproba planurile semestriale de control si disciplina în constructii.
- Urmareste respectarea disciplinei în constructii conform planurilor semestriale aprobate.
- Aduce la cunostinta subordonatilor legislatia specifica activitatii pe care o desfasoara.
- Sustine proiectele de Hotarâri în fata comisiilor de specialitate si raspunde la interpelari.
- Participa la sedintele Consiliului local municipal unde prezinta materialele legate de domeniul de activitate al serviciului.
- Exercita si alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarâri ale Consiliului local, dispozitii ale primarului sau primite de la Consiliul local sau primar.
Competenta:
- semnarea actelor interne elaborate de catre serviciile din subordine si a actelor care ies din institutie, împreuna cu primarul si dupa caz, factorii de resort daca institutia este implicata juridic sau financiar.
Colaboreaza:
- cu Serviciul de audit pentru realizarea masurilor din planul de audit;
- cu Serviciul Resurse Umane, Salarizare în probleme de salarizare, pontaj, cursuri de pregatire profesionala, informatica pentru perfectionarea programelor utilizate;
- cu Directia economica pentru listele cu autorizatiile de construire emise, (pentru constructii noi,extinderi, schimbari de destinatie, firme, reclame, chioscuri, tonete) a caror valabilitate a expirat, în vederea impunerii acestora;
Primaria
Marti, 23 Octombrie 2018
vizitator: 54.92.160.119