Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro

SERVICIUL RESURSE UMANE, SALARIZARE


Seful serviciului:

- functionar public, cu functie publica de conducere subordonat Primarului.

Colaboreaza:

- cu toate compartimentele pentru asigurarea recrutarii, incadrarii si promovarii personalului, stabilirea drepturilor de retribuire ce decurg din prevederile legale, prezentarea datelor statistice, cerute de conducerea institutiei conform legislatiei in vigoare, fundamentarea fondului de salar pe anul urmator, angajarea, transferarea, desfacerea contractelor de munca a salariatilor, evidenta concediilor de odihna, medicale, suplimentare, fara plata, verificarea pontajelor in vederea stabilirii drepturilor banesti, promovarea in functii, clase, grade, trepte profesionale, acordarea de salar de merit si alte sporuri specifice, etc.

- cu Directia Economica – transmiterea centralizatoarelor pentru statelor de plata in vederea efectuarii platilor salariatilor

- cu Serviciul Administratie Publica Locala – in vederea verificarii legalitatii actelor emise de Serviciul Resurse Umane;

- cu Directia Muncii (AJOFM) privind repartitiile pentru noii angajati, asigurarea somajului pentru personalul angajat pe durata determinata sau provenit din restructurare,

- cu Consiliul Judetean Cluj – cooperari in privinta perfectionarii profesionale, a unor actiuni comune pe linie de personal, etc.

-cu Institutul National de Statistica–aportari lunare, trimestriale, semestriale, anuale a chestionarelor statistice

- cu Unitati subordonate: Casa de Cultura ,,Ionel Floasiu”, Administratia Pietelor, Centru de zi

- cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici – transmiterea Organigramei, a Statului de functii, ROF-ului, cu reactualizarea lui in permanenta, spre avizare, precum si alte colaborari conform statutului functionarilor publici.

- cu Centrul de Formare si Perfectionare din Administratia Publica Locala Cluj si Bucuresti privind elaborarea si asigurarea indeplinirii programelor de perfectionare profesionala.

Atributiile sefului de serviciu:

- Propune structura organizatorica si numarul de personal pentru Aparatul executiv si Serviciile publice municipale, Primarului, urmand a fi supuse Consiliului local municipal.

- Face propuneri pentru statele de functii, in baza Organigramei aprobata de Consiliul local municipal, aplicand legislatia privind functia publica, gradarea si clasificarea posturilor, pentru functionarii publici, conform statutului functionarilor publici, iar pentru personalul contractual legislatia in vigoare.

- Asigura continua reactualizare a acestor state de functii.

- Face propuneri pentru statul de personal, in baza statului de functii , aprobate de Consiliul local municipal si le supune spre aprobare Primarului.

-Urmareste justa aplicare a prevederilor legale privind salarizarea, asigurand sprijin si indrumare, in aceasta privinta, si unitatilor aflate sub autoritatea Consiliului local municipal.

- Face propuneri pentru fundamentarea necesarului de credite bugetare pentru cheltuielile de personal, inclusiv acordarea premiilor si a altor drepturi de personal pentru salariatii din paratul executiv si Serviciile publice municipale si de deservire.

- Aplica normele de organizare a concursurilor pentru intrarea in Corpul functionarilor publici, precum si pentru personalul contractual, prin asigurarea constituirii si functionarii comisiilor de

specialitate, in acest sens. Totodata asigura constituirea si functionarea comisiilor privind promovarea functionarilor publici, precum si a personalului contractual.

- Pregateste documentatiile pentru angajare, transfer si desfacerea contractelor de munca pentru

personalul Primariei municipiului Cimpia Turzii.

- Elaboreaza documentatia privind promovarea in clase, grade sau trepte profesionale.

- Coordoneaza actiunea de evaluarea a performantelor individuale ale functionarilor publici si personalului contractual, prin fise de evaluare, care se intocmesc de directorul si sefii de compartimente respective, in luna decembrie a fiecarui an, care se supun aprobarii de catre primar, si in baza carora se stabilesc salariile si indemnizatiile de conducere pentru anul in curs. Evidenta acestor fise se va tine in cadrul Serviciului resurse-umane.

- Elaborarea de programe de sanatate publica,

- Organizeaza si tine evidenta necesarului de cadre pentru calificare, recalificare, specializare si elaboreaza programul anual de perfectionare profesionala, urmareste implementarea acestuia si colaboreaza cu Centrul de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Cluj si Bucuresti precum si cu ONG-urile coordonatoare de astfel de programe.

- Urmareste si tine evidenta calitatii muncii si aprecierii activitatii salariatilor si intocmirea din timp a calificativelor anuale.

- Primeste sesizarile, referatele privind salariatii care savarsesc abateri si efectueaza cercetarea acestor fapte. intocmeste referate, in acest sens si le supune solutionarii, in conformitate cu prevederile legale si a Regulamentului de ordine interioara si tine evidenta sanctiunilor disciplinare.

- Analizeaza conditiile de munca si supune spre aprobare, impreuna cu institutiile abilitate, acordarea sporurilor pentru conditiile grele de munca, pentru salariatii Primariei municipiului Cimpia Turzii , luand sau propunand masuri pentru imbunatatirea acestora.

- Analizeaza si supune spre aprobare solutionarea cererilor, reclamatiilor si sesizarilor din domeniul sau de activitate, repartizate de catre conducerea institutiei.

- intocmeste rapoarte, informari din domeniul sau de activitate, solicitate de organele centrale si locale.

- Participa la sedintele comisiilor de specialitate ale Consiliului local municipal, sustine proiecte de hotarari spre avizare, prezinta rapoarte, informari si alte materiale, la solicitare consilierilor si informeaza conducerea executiva despre acestea.

- Participa la sedintele Consiliului local municipal cand se prezinta materiale elaborate de serviciu.

- indeplineste si alte atributii prevazute de lege, in baza actelor emise de ministere si alte autoritati ale administratiei publice centrale, de hotarari ale Consiliului Judetean sau incredintate de catre Consiliul local municipal sau primar.

Competenta:

- semnarea actelor interne  si externe elaborate de catre serviciu

Atributiile serviciului :

- intocmeste fisele de evaluare a postului din Aparatul executiv si le supune spre aprobare primarului.

- intocmeste  documentatia necesara determinarii drepturilor banesti cuvenite salariatilor, pe care le prezinta Serviciului Buget-Contabilitate, in vederea ridicarii lor de la Trezoreria Cimpia Turzii.

- Asigura baza de date privind calculul salariilor angajatilor Primariei municipiului Cimpia Turzii, pe baza fiselor de pontaj.

- Calculeaza drepturile cuvenite salariatilor pentru orele suplimentare si sporul pentru orele lucrate de noapte, conform pontajelor prezentate de sefii de servicii, insusite de conducerea unitatii.

- intocmeste statele de plata pentru salariatii Consiliului local municipal, in baza pontajelor

- intocmeste, la fiecare modificare de salarii, dispozitii pentru modificarea salariilor.

- intocmeste lista de plata a premiilor acordate in cursul anului, la propunerea sefilor de compartimente si cu aprobarea conducerii.

- Creeaza baze de date privind functionarii publici din institutie, opereaza modificarile intervenite si le comunica Agentiei nationale a functionarilor publici potrivit prevederilor Statutului functionarilor publici.

- tine evidenta personalului a carui incadrare se face de catre primar, inclusiv insotitorilor persoanelor cu handicap, pentru care calculeaza efectiv drepturile salariale.

- intocmeste si tine evidenta dosarelor de personal, a cartilor de munca, pe care le pastreaza, consemnand cronologic toate modificarile intervenite in activitatea si salarizarea personalului.

- intocmeste dosarele necesare in vederea pensionarii salariatilor ale caror carti de munca sunt in evidenta sa.

- intocmeste si asigura eliberarea certificatelor si a adeverintelor privind salariatii tinuti in evidenta.

- Elaboreaza in luna decembrie, pentru anul urmator, programarea concediilor de odihna si concediilor suplimentare, reprogramarea acestora, supune spre aprobarea primarului programul unitar anual privind efectuarea concediilor de odihna.

- tine evidenta, elibereaza notele de plecare si urmareste efectuarea concediului de odihna de catre acestia, cu respectarea dispozitiilor legale.

- tine evidenta si a concediilor medicale, concediilor fara plata si alte concedii.

- Verifica zilnic condica de prezenta si intocmeste pontajul lunar pentru conducere institutiei si pentru angajatii institutiei

- Urmareste respectarea programului de munca prin conducerea evidentei de prezenta, concedii de odihna, concedii de boala, recuperari, concedii fara plata, etc.

- Asigura eliberarea, evidenta si vizarea legitimatiilor de serviciu si a celor date imputernicitilor primarului.

- Opereaza pe calculator programe specifice domeniului de activitate.

- Pentru implementarea corecta si unitara a legislatiei din domeniul sau de activitate, colaboreaza cu specialisti din cadrul Ministerului Muncii ,Solidaritatii Sociale si Familiei, Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,  Prefecturii  Judetului Cluj precum si cu alte institutii.

- Executa prevederile hotararilor Consiliului local municipal.

- intocmeste la fiecare modificare de salarii, statele de functii pentru aparatul Consiliului local municipal si pentru salariatii unitatilor direct subordonate.

- intocmeste chestionare statistice lunare, semestriale, trimestriale si anuale privind fondurile de salarii, veniturile realizate, efectivul de personal, efectivul de timp de lucru, precum si alte situatii si raportari legate de activitatea de personal si salarizare si le preda la termenele stabilite.

- Urmareste justa aplicare a prevederilor legale privind salarizarea, asigurand sprijin si indrumare, in aceasta privinta, si unitatilor aflate sub autoritatea Consiliului local municipal.

- Primeste sesizarile, ia declaratiile, intocmeste notele de cercetare si referatele privind salariatii care savarsesc abateri, le supune solutionarii in conformitate cu prevederile legale si a Regulamentului de ordine interioara si tine evidenta sanctiunilor disciplinare.

- Organizeaza si tine evidenta necesarului de cadre pentru calificare, recalificare sau specializare.

- tine evidenta fiselor posturilor pe directii si compartimente functionale, intocmite de director si sefii de compartimente respectivi.

- Asigura arhivarea documentelor pe care le instrumenteaza.

- Serviciul indeplineste si alte atributii prevazute de lege, in baza actelor emise de ministere si alte autoritati ale administratiei publice centrale, de hotarari ale Consiliului Judetean sau incredintate de Consiliul local municipal, de catre primar sau de sefii ierarhici.

-tine evidenta contractelor de imprumut, a chiriilor, popririlor, garantiilor materiale si a altor retineri care se fac pe statul de plata;

-Elibereaza adeverinte de salar,  pentru medic, etc;

-Urmareste vechimea in munca in vederea acordarii sporului de vechime;

-intocmeste contractele de munca, dispozitiile privind incadrarea in munca, precum si toate actele necesare incetarii raporturilor de munca;

-tine evidenta posturilor vacante, organizeaza concursuri pentru ocuparea acestora;

-Intocmeste dosare pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap pe care le depune la  Inspectoratul judetean ai persoanelor cu handicap

-Intocmeste anual fisele fiscale ;

-Depune la Casa de Pensii declaratiile privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat ;

-Depune la AJOFM declaratiile privind contributiile la bugetul asigurarilor de somaj ;

-Depune la Casa de Asigurari Sociale de Sanatate Cluj situatia privind persoanele asigurate si miscarile de personal

-Intocmeste situatia statistica formular S1 lunar”Macheta asupra castigurilor salariale ” si S3 anual “Costul fortei de munca ” pe care le depune la Directia de Statistica Cluj

-Intocmeste Situatia codificata privind numarul de personal si fondul de salarii pe care le depune la Directia Generala a Finantelor Publice Cluj

-Intocmeste situatia cu monitorizarea cheltuielilor de personal pe care o depune la Directia Generala a Finantelor Publice Cluj

-Intocmeste machete cu baza de date a functionarilor publici pe care o transmite la Prefectura  Judetului Cluj

-Elibereaza adeverinte cu salariile persoanelor care au lucrat in institutie , pentru recalcularea pensiilor 

-In functie de programul de cultura pentru anul in curs , tine legatura cu societatile culturale si sportive, intocmeste propuneri de cheltuieli si tine evidenta cererilor de cultura pe care le inmaneaza spre aprobare comisiei de cultura din cadrul Consiliului Local  si domnului primar

-Intocmeste si alte situatii solicitate respectand dispozitiile legale

Primaria
Marti, 23 Octombrie 2018
vizitator: 54.92.160.119