Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro

SERVICIUL CONSTATARE, IMPUNERE SI CONTROL

Seful serviciului:

- este functionar public cu functie publica de conducere, subordonat directorului directiei si primarului si are in subordine personalul serviciului

Colaboreaza:

- cu toate compartimentele din cadrul aparatului consiliului local si cu serviciile publice municipale pentru elaborarea strategiilor de incasare, urmarire si executare silita

- cu Serviciul Control Comercial pentru inregistrarea anuala a autorizatiilor de functionare liberate in baza Decretului-Lege nr. 54/1990

- cu Serviciul Administratie Publica Locala : pentru asistenta de specialitate si intocmirea de documentatii specifice, dupa caz

Atributiile sefului de serviciu:

- Organizeaza, indruma si controleaza actiunea de constatare si stabilire a impozitelor si taxelor locale, datorate de persoanele fizice si persoanele juridice, si incasare la bugetul local a veniturilor fiscale si nefiscale neplatite in termen.

- Face propuneri pentru stabilirea de impozite si taxe locale, datorate de persoanele fizice . Propune, in conditiile legii, modificarea cuantumului impozitelor si taxelor locale, precum si stabilirea de taxe speciale pe timp limitat ce trebuie aprobate de catre Consiliul local municipal.

- Efectueaza analize si intocmeste situatii in legatura cu verificarea, constatarea si stabilirea taxelor si impozitelor locale la persoanele juridice, rezultatele actiunilor de verificare si impunere, luarea masurilor pentru nerespectarea legislatiei fiscale, cauzele care genereaza fenomenele de evaziune fiscala si propune masuri pentru respectarea legalitatii in materie de impozite si taxe.

- Face propuneri de solutionare a obiectiunilor formulate la actele de control sau de impunere, conform legislatiei in vigoare.

- Colaboreaza cu celelalte servicii pentru intocmirea raportului anual ce se prezinta Consiliului local municipal.

- Urmareste si raspunde de respectarea si aplicarea hotararilor Consiliului local municipal si a celorlalte acte normative care reglementeaza taxele si impozitele locale si alte impozite si taxe care constituie venit al bugetului local.

- indeplineste si alte atributii stabilite prin lege, hotarari ale Consiliului local municipal, dispozitii ale primarului sau primite de la sefii ierarhici.

Competenta:

- semnarea actelor interne elaborate de catre serviciu.

Atributiile serviciului:

-Constata si stabileste impozite si taxe locale, datorate de persoanele fizice

-Urmareste intocmirea si depunerea in termenele cerute de lege a declaratiilor de impunere de catre contribuabili.

-Gestioneaza documentele referitoare la impunerea fiecarui contribuabil, grupate intr-un dosar fiscal unic.

-Verifica periodic sinceritatea declaratiilor depuse de contribuabili stabilind, dupa caz, diferente fata de impunerea initiala.

-Aplica sanctiunile prevazute de actele normative tuturor persoanelor fizice care  incalca prevederile legale.

-Efectueaza impunerea din oficiu a contribuabililor care nu si-au corectat declaratiile initiale.

-Intocmeste documentatiile necesare in limita competentei si propune acordarea de amanari sau esalonari, reduceri, scutiri in baza cererilor impuse de contribuabili si conduce evidenta facilitatilor acordate.

-Asigura si raspunde de integritatea, confidentialitatea si securitatea datelor din documentele continute de fiecare dosar fiscal.

-Efectueaza actiuni de control in vederea identificarii si impunerii cazurilor de evaziune fiscala. In functiile de situatiile aparute solicita sprijinul altor compartimente din Primarie.

-Verifica persoanele fizice asupra determinarii materiei impozabile reale, precum si asupra stabilirii impozitelor si taxelor datorate bugetului local si stabileste in sarcina contribuabililor diferente de impozite si taxe.

-Intocmeste borderourile de debite si scaderi si urmareste operarea lor in evidentele sintetice si analitice si asigura gestionarea lor.

-Asigura cuprinderea in activitatea de verificare si stabilire a impozitelor si taxelor a tuturor persoanelor fizice care au calitatea de contribuabili.

-Cerceteaza obiectiile si contestatiile persoanelor fizice privind stabilirea impozitelor si taxelor si propune solutii de rezolvare.

-Propune, in conditii prevazute de lege restituirea de impozite si taxe, compensari intre impozitele si taxele locale.

-Solutioneaza in termen cererile depuse de contribuabili.

-Transmite documentatia pentru urmarire in cazul diferentelor de impozite si taxe, penalitati de intarziere si amenzi stabilite persoanelor fizice.

-Efectueaza analize si intocmeste informari in legatura cu verificarea, constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor, rezultatele actiunilor de verificare si masurile luate pentru nerespectarea legislatiei.

-Asigura pastrarea confidentialitatii lucrarilor efectuate si a informatiilor detinute.

-Indeplineste orice alte atributii repartizate de conducerea Primariei privind impozitele si taxele locale.

-Constata si stabileste impozitele si taxele locale prevazute de lege, datorate de persoanele juridice.

-Intocmeste borderourile de debite si scaderi, urmareste operarea lor in evidentele analitice si sintetice.

-Urmareste intocmirea si depunerea in termenele cerute de lege a declaratiilor de impunere de catre contribuabili.

-Gestioneaza documentele referitoare la impunerea fiecarui contribuabil, grupate intr-un dosar fiscal unic.

-Verifica periodic sinceritatea declaratiilor depuse de contribuabili stabilind, dupa caz, diferente fata de impunerea initiala.

-Aplica sanctiunile prevazute de actele normative tuturor persoanelor juridice care incalca prevederile legale.

-Efectueaza impunerea din oficiu a contribuabililor care nu si-au corectat declaratiile initiale.

-Efectueaza impunerea din oficiu in cazul contribuabililor care nu si-au depus declaratiile sau a caror declaratii sunt eronate.

-Intocmeste documentatiile necesare, in limita competentei face propuneri in legatura cu acordarea de amanari sau esalonari, reduceri, scutiri de impozite si taxe, majorari de intarziere in baza cererilor depuse de contribuabili si conduce evidenta facilitatilor acordate.

-Efectueaza actiuni de control impreuna cu celelalte servicii si compartimente din cadrul Primariei CimpiaTurzii in vederea identificarii si impunerii cazurilor de evaziune fiscala.

-Verifica persoanele juridice asupra determinarii materiei impozabile reale, precum si asupra stabilirii impozitelor si taxelor datorate bugetului local si stabileste diferente de impozite si taxe.

-Asigura cuprinderea in activitatea de verificare si stabilire a impozitelor si taxelor a tuturor persoanelor juridice care au calitatea de contribuabili.

-Intocmeste planul de control lunar, astfel incat sa asigure verificarea tuturor persoanelor juridice in cadrul termenului legal de prescriptie.

-Cerceteaza obiectiile si contestatiile persoanelor juridice privind stabilirea impozitelor si taxelor si propune solutii de rezolvare.

-Transmite documentatia pentru urmarire, in cazul diferentelor impozitelor si taxelor, penalitatilor de intarziere si amenzilor stabilite persoanelor juridice.

-Efectueaza analize si intocmeste informari in legatura cu verificarea, constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor, rezultatele actiunilor de verificare si masurile luate pentru nerespectarea legislatiei.

-Asigura pastrarea confidentialitatii lucrarilor efectuate si a informatiilor detinute.

-Indeplineste orice alte atributii repartizate de conducerea Primariei privind impozitele si taxele locale.

 

SERVICIUL URMARIREA, INCASAREA SI EXECUTAREA  SILITA A CREANTELOR BUGETARE

Seful serviciului:

- este functionar public cu functie publica de conducere, subordonat directorului directiei si primarului si are in subordine personalul serviciului

Colaboreaza:

- cu toate compartimentele din cadrul aparatului consiliului local si cu serviciile publice municipale pentru elaborarea strategiilor de incasare, urmarire si executare silita

- cu Serviciul Administratie Publica Locala : pentru asistenta de specialitate si intocmirea de documentatii specifice, dupa caz.

Atributiile sefului de serviciu:

- Organizeaza, executa si verifica pe raza municipiului  Cimpia Turzii activitatea de urmarire , incasare si executare silita a bunurilor si veniturilor persoanelor juridice si fizice  a creantelor fiscale ale bugetului local.

- Analizeaza, intocmeste si prezinta conducerii propunerile si dosarele in legatura cu acordarea de inlesniri la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale si urmareste permanent tinerea evidentei acestor lucrari, stadiul solutionarii si respectarea termenelor.

- Propune spre anulare obligatiile bugetare, supuse executarii silite, mai mici decat cheltuielile de executare.

- Asigura verificarea gestionara a salariatilor care efectueaza incasari in numerar de impozite si taxe.

- Face propuneri de repartizare a sumelor realizate din valorificarea bunurilor sechestrate, potrivit ordinii de preferinta prevazuta de lege, in cazul in care la urmarirea silita participa mai multi creditori.

-Impreuna cu consilierul juridic reprezinta interesele Primariei si ale Consiliului local municipal, ca subiecte de drepturi si obligatii, in fata instantelor judecatoresti, referitoare la contestatiile de executare silita si alte litigii care au ca obiect realizarea unor creante ale bugetului local.

-Primeste si rezolva corespondenta cu privire la urmarirea si incasarea debitelor neachitate in termenul prevazut de lege.

-intocmeste si inainteaza conducerii primariei centralizatorul listelor de ramasite si suprasolvari pe feluri de impozite si taxe.

-Colaboreaza cu celelalte servicii pentru intocmirea raportului anual ce se prezinta Consiliului local municipal.

-Urmareste si raspunde de respectarea si aplicarea hotararilor Consiliului local municipal si a celorlalte acte normative care reglementeaza taxele si impozitele locale si alte impozite si taxe care constituie venit al bugetului local.

-indeplineste si alte atributii stabilite prin lege, hotarari ale Consiliului local municipal, dispozitii ale primarului sau primite de la sefii ierarhici.

Atributiile Serviciului:

-tine evidenta obligatiilor fiscale pentru fiecare platitor de impozite si taxe locale, precum si a platilor efectuate de acestia in contul obligatiilor bugetare.

-Stabileste dobanzi si penalitati pentru neplata obligatiilor la bugetul local.

-Asigura preluarea in baza de date a informatiilor din dosarele fiscale.

-Urmareste incasarea impozitelor si taxelor locale si informeaza din timp conducerea serviciului despre realizarea sau nerealizarea acestora.

-Efectueaza pe baza documentelor aprobate compensari si restituiri de impozite si taxe locale.

-Transmite pentru urmarire si executare silita sumele restante.

-Intocmeste pe baza datelor detinute centralizatorul listelor de ramasite si de suprasolviri, pe feluri de impozite si taxe locale.

-Verifica documentele de incasare in numerar si prin virament a veniturilor bugetului local, din punct de vedere legal, termene de plata, incadrare corecta pe subdiviziunile clasificatiei bugetare.

-Urmareste incadrarea corecta pe surse de venituri, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu conturile deschise in acest sens.

-Conduce evidenta veniturilor incasate pe surse si conturi de venituri.

-Raspunde de pastrarea si evidentierea tuturor documentelor ce fac obiectul activitatii desfasurare, urmarind circuitul acestora in cadrul legal.

-Indosariaza si arhiveaza toate documentele ce au facut obiectul activitatii desfasurate.

-Asigura si raspunde de integritatea, confidentialitatea si securitatea datelor din evidenta privind impozitele si taxele locale.

-Preia contractele de concesiuni si inchiriere asigurand operarea lor in evidenta veniturilor si stabileste  valoarea chiriei

-Desfasoara activitate de executare silita a persoanelor fizice si juridice si cea de stingere a creantelor conform prevederilor legale in vigoare.

-Infiinteaza popriri pe veniturile realizate de debitori, urmareste respectarea popririlor infiintate asupra tertilor popriti, precum si societatilor bancare si stabileste, dupa caz, masurile legale pentru executarea acestora.

-Evidentiaza si urmareste debitele restante primite spre urmarire.

-Intocmeste borderoul de debite pentru titlurile executorii primite de la alte unitati care in prealabil au fost verificate si urmeaza sa fie confirmate.

-Intocmeste borderoul de scadere pentru actele de scadere aprobate, procese verbale de constatare a solvabilitatii si diferite referate, precum si pentru debitele retrase de unitatile care le-au transmis.

-Intocmeste dosare pentru debitele primite spre executare silita de la alte unitati si asigura respectarea prevederilor legale privind identificarea debitorilor si confirmarea titlurilor executorii primite de la alte organe.

-Asigura incasarea creantelor fata de bugetul local, in termenul de prescriptie si propune masuri de recuperare a celor prescrise din culpa organelor de executare.

-Calculeaza cheltuielile de executare silita si majorarile de intarziere, penalitatile sau alte sume, cand cuantumul acestora nu a fost stabilit in titlul executoriu.

-Pe baza datelor detinute, analizeaza si hotaraste masurile de executare silita in asa fel incat realizarea creantei sa se faca cu rezultate cat mai avantajoase, tinand seama de interesul imediat al Consiliului Local, cat si de drepturile si obligatiile debitorului urmarit.

-Intocmeste actele necesare aplicarii procedurii de executare silita.

-Asigura si organizeaza atunci cand este cazul ridicarea si depozitarea bunurilor sechestrate, precum si valorificarea bunurilor sechestrate.

-Numeste custodele si administratorul sechestrului si propune spre aprobare indemnizatia acestora.

-Efectueaza sau solicita evaluarea bunurilor sechestrate.

-Organizeaza si asigura in conditiile legii valorificarea bunurilor sechestrate.

-Dispune pe baza conventiei incheiate cu debitorii sau cu terte persoane juridice, transmiterea sau stingerea obligatiilor bugetului local prin modalitatile prevazute de lege.

-Intocmeste documentatiile si propunerile privind debitorii insolvabili.

-Verifica periodic contribuabilii inscrisi in evidenta separata si urmareste starea de insolvabilitate pentru acestia, in cadrul termenului de prescriptie legal.

-Solutioneaza cererile platitorilor prin care se solicita relatii referitoare la aplicarea executarii silite si a modalitatilor de stingere a creantelor.

-Elaboreaza, pe baza datelor detinute, informari si situatii privind realizarea creantelor bugetare.

-Desfasoara activitatea de incasare pe teren a debitelor restante de la persoane fizice si juridice, amenzile aplicate de serviciile proprii ale Primariei Campia Turzii si cele preluate de la institutiile si agentii economici care constituie venituri la bugetul local.

-Preia in evidenta debitele pentru titlurile executorii primite de la alte unitati, care in prealabil au fost verificate si urmeaza a fi confirmate.

-Asigura respectarea prevederilor legale privind identificarea debitorilor si confirmarea titlurilor executorii primite de la alte organe.

-Colaboreaza cu organele Ministerului de Interne, Organele Ministerului Justitiei si alte organe ale administratiei publice, in vederea incasarii creantelor prin executare silita sau alte modalitati.

-Repartizeaza sumele realizate prin executare silita, potrivit ordinei de preferinta prevazuta de lege, in cazul in care, la executarea silita participa mai multi creditori.

-Solutioneaza si rezolva orice alte lucrari privind incasarea creantelor bugetului local, in baza sarcinilor din legislatia fiscala, repartizate de conducere.

-Asigura si raspunde de integritatea, confidentialitatea si securitatea datelor din evidenta privind impozitele si taxele locale.

-Asigura pastrarea si arhivarea documentelor create in activitatea serviciului

-Indeplineste orice alte atributii repartizate de conducerea Primariei privind incasarea creantelor bugetare.

Primaria
Sambata, 20 Octombrie 2018
vizitator: 54.161.116.225