Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A
SERVICIULUI RELAtII PUBLICE SI COMUNICARE
 
 • seful serviciului monitorizeaza întreaga activitate de Relatii Publice si Comunicare - relatii cu publicul, registratura , comunicare si informare;
 • întocmeste  si urmareste aplicarea :procedurii de sistem  privind activitatea de înregistrare si circuit al documentelor, a procedurilor de sisterm privind gestionarea petitiilor si circuitul acestora în cadrul institutiei,a procedurii operationale privind    comunicarea ;
 • programeaza si întocmeste zilnic, saptamânal  si lunar agenda de lucru a primarului, colaborând si consultând în permanenta pe domnul primar cu privire la derularea evenimentelor si a posibilelor modificari ;
 • asigura convocarea   persoanelor din afara sau din interiorul institutiei la cererea primarului. Respecta nota interna data de domnul primar cu privire la programarea zilnica începând cu ora 11,00 pentru convorbiri, sedinte de lucru, etc.
 • planifica si asigura primirea  delegatiilor, directorilor ,  administratorilor de institutii , agenti economici, a personalului din primarie , a consilierilor locali  si a altor persoane , conform agendei de lucru a primarului ;
 • pastreaza stampilele   „Primar 1” , „ Semnatura primar ”  , Sigiliile : „Primar” ,  „ Consiliul Local” si raspunde pentru corecta aplicare a acestora pe toate documentele ;
 • raspunde la telefonul 0264368001- ( telefonul cabinet primar) si  ofera informatii în limita mandatului dat de primar ;
 • transmite si primeste faxuri cu privire la activitatea Primariei si a Consiliului Local  si  se asigura de respectarea circuitului documentulelor ;
 •  monitorizeaza zilnic  circulatia mapelor  ce contin  documentele de  intrare - iesire, a mapelor cu documentele emise de serviciile primariei   si se asigura ca a fost respectat circuitul documentelor ;
 • asigura tehnoredactarea  documentelor  încredintate de primar ;
 • ofera informatii  despre activitatea Primariei si Consiliului Local precum si alte informatii utile despre viata publica a comunitatii ;
 • comunica inter – institutional : verbal, telefonic , scris si electronic ;
 • comunica   intra – institutional prin informarea primarului, viceprimarului, administratorului public,secretarului, directiilor, serviciilor , birourilor , compartimentelor si a sefilor acestora cu care lucreaza direct , pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor comune  si  pentru asigurarea unor functii continue ;
 • primeste si transmite note telefonice referitor la evenimente organizate de institutie, activitatea primarului, întâlniri, convocari, buletine  meteorologice, întreruperea curentului electric, lucrari de bransamente, etc. ;
 • primeste, preda si executa transportul cu privire la corespondenta clasificata din clasa secret de serviciu ;
 • asigura convocarea Consiliului Local , a presedintilor comisiilor de specialitate a Consiliului Local , la solicitarea primarului  pentru  ridicarea materialelor de sedinta, sedinte de lucru  si alte activitati specifice ;   
 • asigura convocarea altor comisii de lucru la cererea primarului ;
 • realizeaza informarea  primarului si transmite structurilor implicate cu privire la  reclamatii , sesizari ,  petitii  , sugestii si propuneri ;
 • îndosariaza si preda la arhiva institutiei , în conditiile legii, corespondenta remisa de primar ,precum si corespondenta proprie ;
 • claseaza acte pe dosare specifice de lucru ;
 •  participa la activitati comune cu alte servicii  din cadrul primariei ;
 • monitorizeaza activitatea de deplasare în interes de serviciu a masinilor din dotarea primariei ;
 • studiaza  si aplica legislatia în domeniul activitatii pe care o desfasoara;
 • prezinta la cererea Consiliului Local , a Primarului si a a Administratorului Public,  rapoarte si informari cu privire la activitatea desfasurata ;
 • raspunde de folosirea integrala a timpului de lucru, respectând cele scrise în fisa postului ; 
 • îndeplineste orice alte dispozitii date de catre primar si administratorul public ;
 • comunica în permanenta cu responsabilul de presa desemnat prin atributiile din fisa postului, asigurându-se de transmiterea datelor corecte si în timp oportun ;

Raspunde:  Georgeta Maria PETROVAN

 

B. ACTIVITaTI DE PRESA

      RESPONSABIL PRESA

 • Responsabilul de presa  este agentul de legatura dintre institutia publica si mass media  conform fisei postului ;
 • organizeaza întâlniri cu presa ;
 • aplica procedurile de sitem ale institutiei si procedurile operationale ale serviciului ;
 •  participa la organizarea  activitatilor si actiunilor institutiei  si informeaza mass media  , functionarii publici  si personalul contractual din institutie cu privire la acestea ;
 • pastreaza întreaga confidentialitate si discretie asupra persoanelor si documentelor cu care are tangenta ;  
 • comunica si colaboreaza permanent cu celelalte servicii ;
 • transmite si primeste de la compartimentele din cadrul primariei conform rezolutiei primarului  si a administratorului public, spre solutionare a informatiilor de interes public si editeaza lucrarile dispuse de lg. 544/2000 ;
 • raspunde la telefonul 026368001  si  ofera informatii în limita mandatului dat de primar,  viceprimar, administrator public si sef birou ;
 • asigura convocarea altor comisii de lucru la solicitarea  viceprimarului ;
 • asigura tehnoredactarea  documentelor încredintate de viceprimar  ;
 •  colaboreaza si participa la activitati comune cu alte servicii  din cadrul primariei  ;
 • claseaza acte pe dosare specifice de lucru ;
 • comunica inter – institutional si  intra – institutional ;
 • îndeplineste orice alte dispozitii date de catre primar , viceprimar ,  administrator public, sef serviciu.

Raspunde : Cristina Aneta TUDOR

C.  RELATII PUBLICE

      RELATIA CU  PUBLICUL, PROTOCOL

 • programeaza cetatenii în audiente la primar , viceprimar , secretar 
 • înregistreaza  cetatenii intrati în audiente , întocmeste note de audiente serviciilor, în functie de problemele ridicate în cadrul acestora.
 • urmareste si atentioneaza directiile, serviciile, birourile si compartimentele pentru respectarea termenelor privind raspunsurile la solicitarile ridicate în cadrul audientelor ;
 • realizeaza informari si transmite structurilor implicate în solutionarea problemelor la solicitarile din cadrul audientelor;
 • asigura primirea zilnica a publicului în primarie ,ofera informatii la ghiseul de crelatii publice, si se ocupa de îndrumarea acestuia spre compartimentele în competenta carora intra solutionarea problemelor ridicate ;
 • permite cetateanului o participare directa la procesul de luare a deciziilor la nivelul administratiei locale asigurând primirea sugestiilor cetatenilor cu privire la planuri si proiecte noi pe care Primaria si Consiliul Local intentioneaza sa le dezvolte;
 • respecta si aplica procedurile operationale si de sistem ale institutiei si serviciului ;
 • redacteaza si distribuie fluturasi informativi cu privire la actele solicitate de compartimentele de specialitate ale institutiei pentru solutionarea cererilor cetatenilor si a activitatilor desfasurate de institutie;
 • se ocupa de achizitionarea materialelor de protocol, de justificarea acestora,  organizarea si desfasurarea activitatilor legate de protocol ;
 • participa la activitati comune cu alte servicii din cadrul institutiei ;
 • studiaza si aplica  legislatia în domeniu activitatii pe care o desfasoara;
 • prezinta la cererea  primarului , viceprimarului ,administratorului public si sefului de birou , rapoarte si informari privind activitatea desfasurata cu ocazia audientelor în termenul si forma solicitata ;
 • asigura informarea cetatenilor cu privire la modul de lucru , actele necesare care se  depun pentru solutionarea cererilor cetatenilor,  a termenelor  de solutionare , prin afisare sau alte modalitati de comunicare ;
 • ofera informatii generale despre atributiile si competentele serviciilor din cadrul  institutiei , ofera informatii cu caracter juridic, cu privire la competentele administratiei locale;
 • îndosariaza si preda la arhiva institutiei , în conditiile legii corespondenta proprie ;
 • claseaza acte pe dosare specifice de lucru ;
 • raspunde  la telefonul 0264368002 - telefonul biroului de relatii publice  si ofera informatii în limita mandatului dat de primar ,administratorul public si  seful biroului ;
 • comunica inter – institutional : asigura legatura prin comunicare verbala, telefonica , scris si electronica dintre institutie si mediul exterior acesteia , respectiv cu cetatenii , colaboratorii , alte institutii publice , agenti economici , asociatii , etc. ;
 • comunica intra – institutional prin informarea cât mai completa a directiilor, serviciilor , birourilor , compartimentelor si a sefilor acestora cu care lucreaza direct , pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor comune , pentru asigurarea unor functii continue prin comunicare verbala sau scrisa ;
 • raspunde de folosirea integrala a timpului de lucru ;
 • aplica principiul trasparentei  în administratia publica locala ;
 • îndeplineste orice alte dispozitii date de catre primar, administrator public si  sef serviciu.

 

Raspunde: Ana Maria Irimies, Angela POP, Diana IUCA

 

D. REGISTRATURA GENERALa

 

ÎNREGISTRAREA I CIRCUITUL DOCUMENTELOR

 

 • respecta procedura  privind înregistrarea si circuitul documentelor ;
 • înregistreaza , scaneaza,  redirectioneaza, ataseaza , distribuie, expediaza si arhiveaza documente în format electronic în registrul general ;
 • înregistreaza , scaneaza,  redirectioneaza, ataseaza , distribuie, expediaza si arhiveaza documente în format electronic în registrul de evidenta  speciala a sesizarilor , reclamatiilor si petitiilor ;
 • aplica procedurile de sistem ale institutiei si procedurile operationale ale serviciului;
 • primeste si expediaza documente prin intermediul factorilor postali, delegati, curierat, fax, e-mail ;
 • transmite si primeste de la compartimentele din cadrul primariei conform rezolutiei primarului si al administratorului public spre solutionare a informatiilor de interes public si editeaza lucrarile dispuse de lg. 544/2000 ;
 • descarca , înregistreaza si expediaza corespondenta de pe site-ul institutiei :   cereri, propuneri, sesizari , reclamatii , petitii si sugestii primite on-line si raspunde de distribuirea acestora în urma rezolutiei primarului ;
 • îndosariaza si preda la arhiva institutiei , în conditiile legii corespondenta proprie ;
 • claseaza acte pe dosare specifice de lucru ;
 • efectueaza lucrarile de multiplicare a documentelor pentru corecta repartizare a acestora pe baza rezolutiei data de primar;
 • primeste, preda si executa transportul cu privire la corespondenta clasificata din clasa secret de serviciu ;
 •  studiaza si aplica  legislatia în domeniu activitatii pe care o desfasoara;
 • participa la activitati comune cu alte servicii  din cadrul institutiei ;
 • prezinta la cererea Consiliului Local ,  a Primarului, a Administratorului Public si a  efului de Serviciu- rapoarte si informari privind activitatea desfasurata de înregistrare si circuit al documentelor ;
 • comunica inter – institutional : asigura legatura prin comunicare verbala, tefonica , scris si electronica dintre institutie si mediul exterior acesteia , respectiv cu cetatenii , colaboratorii , alte institutii publice , agenti economici , asociatii , etc. ;
 • comunica intra – institutional prin informarea cât mai completa a serviciilor , birourilor , compartimentelor si a sefilor acestora cu care lucreaza direct , pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor comune , pentru asigurarea unor functii continue prin comunicare verbala sau scrisa ;
 • pastreaza stampilele „primar”  , „primaria” si   raspunde de corecta aplicare a acestora pe toate documentele ;
 • pastreaza întreaga confidentialitate si discretie asupra persoanelor si documentelor cu care are tangenta ;
 • raspunde de folosirea integrala a timpului de lucru ;
 • raspunde administrativ , material si penal dupa caz pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare si la timp a atributiilor , lucrarilor si sarcinilor stabilite ;
 • aplica principiul trasparentei  în administratia publica locala
 • îndeplineste orice alte dispozitii date de catre primar, administrator public  si sef serviciu.

 

Raspunde: Adriana Gabriela SaLaJEANU, Bogdan Ciprian CANONENCO

 

 

ACTE NORMATIVE CE REGLEMENTEAZa

DESFaURAREA ACTIVITatII

 DE RELAtII PUBLICE

 • Legea 16/1996-legea Arhivelor Nationale Modificata si completata prin Legea nr. 358/2002, Ordonanta de Urgenta nr. 39/2006 si Legea nr. 474/2006;
 • Arhivele Nationale-Instructiuni privind activitatea de arhiva la creatorii si detinatorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Nationale prin Ordinul de zi nr. 217/1996;
 • Legea 189/1999-privind exercitarea initiativei  legislative de catre cetateni, republicata în 2004;
 • Legea 215/2001- a administratiei publice locale , republicata si actualizata ;
 • Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, actualizata;
 • Legea nr.455/2001- privind semnatura electronica si normele de aplicare;
 • H.G. nr. 1007/2001- pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea administratiei publice;
 • Legea nr.677/2001- pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata prin Legea nr. 102/2005;
 • Legea nr. 455/2001-privind semnatura electronica, Norme metodologice din 2001 privind aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica  :
 • Legea nr.182/2002- privind protectia informatiilor clasificate;
 • O.G. nr.33/2002- privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale ;
 • O.G. nr. 27/2002- privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor aprobata, cu modificari si completari prin Legea nr. 233/2002 ;
 • Legea 161/2003- privind unele masuri pentru asigurarea transparentei demnitatilor publice, a functiilor publice si mediului de afaceri;
 • H.G. nr. 544/2003- privind modelul sigiliilor cu Stema României, pastrarea si utilizarea acestora, precum si scoaterea din folosinta a sigiliilor cu Stema României uzate sau care devin nefolositoare ;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica ;
 • H.G. nr. 1723/2004- privind programul de masuri si combatere a birocratiei în activitatea de relatii cu publicul, modificata cu H.G.nr. 1487/2005;
 • H.G. NR. 2303/2004- privind modificarea unor acte normative din domeniul tehnologiei informatiei ;
 • Legea nr. 7 /2004- privind codul de conduita al functionarilor publici ;
 • H.G. nr. 521/2005-privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative;
 • O.U.G. nr. 34/2006- privind reguli speciale de transparenta aplicabile achizitiei publice de servicii de publicitate; Ordin 73/2006 al Autoritatii Nationale si Monitorizarea Achizitiilor Publice - privind aplicarea dispozitiilor referitoare la contractul de publicitate media 
 • Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în forma electronica ; Decizia 1130/2008 privind normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii 135/2007 ;
 • Autoritatea Nationala de Reglementare în Comunicatii-Decizie nr. 1130/2008 privind normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii 134/2007 privind arhivarea documentelor în forma electronica ;
 • Ordin 493/2009/ privind normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii 135/2007-privind arhivarea documentelor în forma electronica.
Primaria
Sambata, 20 Octombrie 2018
vizitator: 54.161.116.225