Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro

ANUNT  IMPORTANT

În conformitate cu prevederile  O.U.G.nr.97/2005 – republicata, privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor români, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Câmpia Turzii, aduce la cunostinta obligativitatea fiecarui cetatean român de a detine un act de identitate valabil.

Astfel, facem un apel catre toti cetatenii care au domiciliul în Municipiul Câmpia Turzii si în cele 7 comune  arondate: (Frata, Ceanu Mare, Tritenii de Jos, Viisoara, Luna, Calarasi si Ploscos), pentru a verifica periodic termenul de valabilitate a actului de identitate, sau care nu au solicitat eliberarea acestuia la vârsta de 14 ani, sa se prezinte la sediul Serviciului  Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Câmpia Turzii, Strada 1 Decembrie 1918 nr.6 si sa solicite eliberarea unui act de identitate valabil, pentru  a evita situatia neplacuta în care pot deveni contravenienti.

1.  Serviciile publice comunitare de evidenta persoanelor elibereaza o noua carte de identitate în urmatoarele cazuri:

 • la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmeaza a fi preschimbat;
 • dacã s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele pãrintilor, data ori locul nasterii;
 • în cazul schimbãrii domiciliului;
 •  în cazul schimbãrii denumirii sau a rangului localitãtilor si strãzilor, al renumerotãrii imobilelor sau rearondãrii acestora, al înfiintãrii localitãtilor sau strãzilor;
 • în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
 • în cazul deteriorãrii actului de identitate;
 • în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
 • când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
 • în cazul schimbãrii sexului;
 • în cazul anulãrii;
 • pentru preschimbarea buletinelor de identitate.

2. În termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situatiile prevazute la lit. b)-j) sau cu cel mult 180 de zile, dar nu mai putin de 15 zile înainte de producerea situatiei prevazute la lit. a), titularul sau reprezentantul legal al acestuia, are obligatia sa solicite Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor, eliberarea unei noi carti de identitate.

3. Nerespectarea acestor dispozitii legale constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa între 40 lei si 80 lei, fara a exista posibilitatea achitarii în 48 de ore  a jumatate din minimul sumei prevazute.

 *  Referitor la actele necesare eliberarii actului de identitate si a programului cu publicul,  va invitam sa accesati site-ul Primariei: www.campiaturzii.ro, rubrica Primaria-Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor,  sectiuneaActe de identitate eliberate cetatenilor români”.  


Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Câmpia Turzii
- prezentare -

              Este organizat în subordinea Consiliului Local al municipiului Câmpia Turzii, constituit prin HCL nr.4/2005 în temeiul art. 1, alin (1) din Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata cu modificarile si completarile aduse prin Legea nr. 372/2002, Ordonanta de Urgenta a Guverului României nr. 50/2004 si  Legea nr.243/2009.

             Scopul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Câmpia Turzii  este acela de a exercita competentele care îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementeaza activitatea de evidenta a persoanelor precum si de eliberare a documentelor, în sistem de ghiseu unic.

              Activitatea Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al municipiului Câmpia Turzii se desfasoara în interesul persoanei si al comunitatii, în sprijiul institutiilor statului, exclusiv pe baza si în executarea legii.

               Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a  Persoanelor Câmpia Turzii  este organizat la nivel de serviciu si are în componenta compartimente  care  asigura atat  întocmirea,  pastraresa, evidenta si eliberarea actelor de stare civila, a cartilor de identitate, a cartilor electronice de identitate si a cartilor de alegator, cât si  desfasurarea activitatilor de primire a cererilor si de eliberare a pasapoartelor simple, a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a vehiculelor si a placilor cu numere de înmatriculare, în sistem de ghiseu unic.

                     Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Câmpia Turzii executa atributiile ce-i sunt conferite de lege  pentru solutionarea cererilor cetatenilor pe probleme specifice de stare civila si evidenta a persoanelor din municipiul Câmpia Turzii  si din cele sapte comune arondate: Frata, Ceanu Mare, Tritenii de Jos, Viisoara, Luna, Calarasi si Ploscos.

                  În îndeplinirea prerogativelor cu care este investit, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Câmpia Turzii coopereaza cu celelalte structuri ale Primariei, ale Ministerului  Administratiei si Internelor, Inspectoratul National pentrtu Evidenta Persoanelor, Consiliul Judetean Cluj, Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Cluj si colaboreaza pe probleme de interes comun,  potrivit prevederilor actelor normative în vigoare,  cu autoritatile publice, societati, ageti economici,  precum si cu persoane fizice.

                  În cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Câmpia Turzii  sunt organizate  doua  compartimente: stare civila si evidenta persoanelor, fara a exista functii de conducere. În cadrul acestor compartimente se stabilesc relatii de autoritate functionale între seful serviciului si restul personalului, în vederea îndrumarii si îmbinarii în mod unitar în conformitate cu scopurile si obiectivele propuse, a activitatii acestora si a echilibrarii sarcinilor, armonizarii eforturilor necesare si asigurarii unitatii de actiune în îndeplinirea  obiectivelor.

                 La nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Câmpia Turzii activitatea de control si coordonare este atributul conducerii si se realizeaza prin intermediul sefului  serviciului.  Seful Serviciului  este functionar public cu functie publica de conducere, este numit sau eliberat din functie de primar în conditiile legii, cu avizul Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor, în conformitate cu prevederile art.9, alin.(2) din Metodologia aprobata prin Hotarârea Guvernului nr.2104/2004., este  subordonat primarului  si directorului directiei  si are în subordine personalul serviciului.

                    Seful serviciului reprezinta Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al municipiului Câmpia Turzii în relatiile cu sefii celorlalte structuri din cadrul primariei, cu comandantii (sefii) unitatilor din Ministerul Administratiei si Internelor, cu institutiile si organismele din afara sistemului M.A.I., potrivit competentelor legale.

                  Seful Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Câmpia Turzii raspunde în fata Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii de întreaga activitate pe care o desfasoara, potrivit prevederilor fisei postului iar personalul serviciului   raspunde de întreaga activitate pe care o desfasoara în fata sefului serviciului.

                  Conform prevederilor art. 7. din O.G.nr.84/2001, aprobata cu modificari de Legea nr.372/2002 si OUG nr.50/2004 - Serviciile Publice Comunitare Judetene de Evidenta a Persoanelor Cluj , respectiv  Evidenta Persoanelor si Starea Civila din cadrul Directiei Judetenede Evidenta a Persoanelor Cluj,  coordoneaza si controleaza metodologic activitatea S.P.C.L.E.P.Câmpia Turzii,  monitorizeaza si controleaza modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurarii protectiei datelor referitoare la persoana.

              Conform prevederilor art.11,12,13 din acelasi act  normativ, Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor, organ de specialitate al administratiei publice centrale:

 •      asigura punerea în aplicare într-o conceptie unitara a legislatiei în vigoare în domeniul evidentei persoanei si a programelor de reforma privind modernizarea relatiilor dintre administratia publica centrala si locala si cetatean.

 •      Organizeaza ,coordoneaza si urmareste modul de aplicare, în mod unitar a reglementarilor legale  în domeniul evidentei persoanelor, a starii civile si a schimbarii pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice.

 •      elaboreaza normele si metodologiile de lucru utilizate de serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor.

 •      Raspunde împreuna cu Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor, precum si cu celelalte institutii abilitate, de punerea in aplicare a reglementarilor privind confidentialitatea si protectia datelor referitoare la persoana.

 •      Gestioneaza Sistemul National Informatic de Evidenta a Persoanelor;

 •      Asigura dotarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor cu registre si certificate de stare civila, precum si cu materialele necesare producerii cartilor de identitate si a cartilor de alegator

 

PRINCIPALELE ATRIBUtII ALE  SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENta A PERSOANELOR CÂMPIA TURZII

 •        Întocmeste, pastreaza, tine evidenta si elibereaza acte de stare civila, carti de identitate, carti electronice de identitate si carti de alegator, cât si  desfasurarea activitatilor de primire a cererilor si de eliberare a pasapoartelor simple, a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a vehiculelor si a placilor cu numere de înmatriculare, în sistem de ghiseu unic.

 •        Înregistreaza actele si faptele de stare civila, precum si mentiunile si modificarile intervenite în statutul civil, în domiciliul si resedinta persoanei, în conditiile legii.

 •        Întocmeste si pastreaza registrele de stare civila în condtiile legii.

 •        Întocmeste, completeaza, rectifica, anuleaza sau reconstituie actele de stare civila, precum si orice mentiuni facute pe actele de stare civila si pe actele de identitate, transcrierea actelor de stare civile procurate din strainatate,  în conditiile legii.

 •        Actualizeaza, utilizeaza si valorifica Registrul Local/Judetean de Evidenta a Persoanelor care contine datele de identificare si adresele cetatenilor care au domiciliul în raza de competenta teritoriala a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Câmpia Turzii.

 •        Furnizeaza, în cadrul Sistemului National Informatic de Evidenta a Persoanei datele necesare pentru actualizarea Registrului National de Evidenta a Persoanelor.

 •        Furnizeaza în conditiile legii, la solicitarea autoritatilor si institutiilor publice centrale, judetene si locale, agentilor economici ori a cetatenilor datele de identificare si de adresa ale persoanei.

 •        Constata contraventii si aplica sanctiuni  pe linie de stare civila si evidenta persoanelor, în conditiile legii.

 •        Primeste cererile si documentele necesare în vederea eliberarii pasapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a vehiculelor si le înainteaza serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor, respectiv serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor în vederea personalizarii  noilor documente.

 •        Primeste de la Serviciile Publice Comunitare Judetene competente pasapoartele simple, permisele de conducere, certificatele de înmatriculare a vehiculelor si placile cu numere de înmatriculare a vehiculelor,  pe care le elibereaza solicitantilor.

 •        tine registrele de evidenta pentru fiecare categorie de documente eliberate.

 •        Desfasoara activitati de primire, examinare si rezolvare a petitiilor cetatenilor.

 •        Informatica, analiza - sinteza, secretariat - arhiva si relatii publice;

 •        Asigura masurile necesare pentru realizarea Programului pentru combaterea birocratiei în activitatea de relatii cu publicul , aprobat prin H.G. 1723 / 2004 ;

 •        Îndeplineste si alte atributii stabilite prin reglementari legale în vigoare.

 

Primaria
Sambata, 20 Octombrie 2018
vizitator: 54.161.116.225